Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot gymles en van vervoer tot ouderbijdrage. Hier vindt u alle praktische informatie van de Vonder.

Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:

 • de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3520 uur
 • de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): minimaal 3760 uur

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.
Onze school geeft daar de volgende invulling aan:

De schooltijden zijn als volgt: 

Maandag 08.30-14.00 uur
Dinsdag 08.30-14.00 uur
Woensdag 08.30-14.00 uur
Donderdag 08.30-14.00 uur
Vrijdag 08.30-14.00 uur

Het hek gaat open om 08.20 uur. Vanaf dat moment kunnen de leerlingen naar de eigen unit. Zij worden door de unitmedewerkers opgevangen. Om 14.00 uur begeleiden wij de leerlingen naar het hek en kunnen kinderen daar opgehaald worden. Als u de leerkracht wilt spreken, verzoeken wij u dit voor 08.20 of na 14.00 uur te doen.

 


Leerplicht
Alle leerlingen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de Leerplichtwet 1969 die in 1994 is herzien. Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin uw kind vijf jaar wordt. Op de site www.leerplicht.net kunt u veel extra informatie vinden.

De gemeente let erop dat men zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld, de leerplichtambtenaren. Zij hebben een controlerende taak.
Van alle leerlingen, die een of meerdere dagen afwezig zijn, wordt een geautomatiseerd registratiesysteem bijgehouden. Indien sprake is van ongeoorloofd verzuim, wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaren. Deze kunnen u in geval van ongeoorloofd verzuim een boete opleggen.

Ditzelfde geldt voor de registratie van leerlingen die te laat komen. Wanneer een leerling meer dan zestien uur verzuimt, wordt een melding gedaan van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar.

Kort verlof
Voor het aanvragen van kort verlof (bruiloft, begrafenis, jubilea van familieleden) kunt u een formulier bij de directeur opvragen. Ook kan in bijzondere gevallen voor een leerling van vijf jaar afgeweken worden van de schoolweek van 22 uur.

Om vrij te vragen dient u zich – met het formulier – schriftelijk te richten tot de directeur. U mag er niet als vanzelfsprekend van uitgaan dat ieder verzoek voor verlof zal worden gehonoreerd.

Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim, dan zal dit volgens afspraak worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Vakantieverlof
Toestemming voor (extra) vakantieverlof voor een gezinsvakantie dient u minimaal zes weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen en mag alleen worden verleend wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties tijdens een schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat er geen verlof binnen één van de officiële schoolvakanties mogelijk is. Bij de “specifieke aard van het beroep” moet gedacht worden aan ouders die werkzaam zijn in de horeca, camping of in de agrarische sector (seizoensgebonden bedrijven).

Het verlof:

 • Mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend;
 • Mag niet langer duren dan tien schooldagen;
 • Mag niet in combinatie met ander verlof worden verleend. Is er éénmaal voor een kortere periode verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakantie worden verleend;
 • Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar; Dit om te voorkomen dat een leerling met een achterstand begint.

Het formulier voor het aanvragen van dit vakantieverlof is af te halen bij de directeur.


Catent voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarom worden jaarlijks binnen de scholen van Catent stageplaatsen aangeboden aan stagiairs en stagiaires van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten, en van andere onderwijs gerelateerde opleidingen. Ook onze school is opleidings-/stageschool. In dit kader werken wij samen met diverse opleidingsplaatsen waar leerkrachten en onderwijsassistenten opgeleid worden. Elk jaar komen er van deze opleidingen stagiairs en stagiaires uit verschillende leerjaren. De studenten vormen samen een leergroep. De leergroep wordt begeleid door onze opleider in school (OIS). Op De Vonder is dit Monique van der Boon.


Een school is veilig als gedurende de schooldag de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen/medewerkers niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Leerlingen en medewerkers van Catent moeten met plezier naar school/werk gaan om er in alle veiligheid te kunnen leren/te kunnen werken. Iedereen heeft daarbij het recht zichzelf te kunnen zijn. Men mag openlijk uitkomen voor wat men denkt, gelooft, voelt, wil en kan. We hanteren daarbij wel duidelijke grenzen van wat we wel en niet acceptabel vinden en hebben daarover duidelijke afspraken. We lossen conflicten zonder geweld op. Waar nodig vragen we anderen om te bemiddelen. We helpen elkaar om ons aan gemaakte afspraken te houden en spreken elkaar erop aan als dat niet lukt. Als Stichting/school/mens treden we op tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag dat zich voordoet binnen of in de directe omgeving van de scholen, en we doen er alles aan om deze zaken zoveel mogelijk te voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en met plezier naar school gaat heeft onze school een veiligheidsplan opgesteld. Ons veiligheidsplan is op te vragen bij de directeur.

Elk jaar monitoren we de veiligheidsbeleving van onze leerlingen door het afnemen van een digitale vragenlijst (instrument WMK) waarbij onze leerlingen aangeven hoe zij de veiligheid beoordelen.

In geval van pestgedrag is Mandy Mannes ons aanspreekpunt. Zij is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid tegen pesten.


Gedragscode Catent
Aangezien het onderwijs geen beroepscode kent, beroept Stichting Catent zich o.a. op de Landelijke Norm Publieke taak. Deze is door de brancheorganisatie waartoe Catent behoort ondertekend. De algemeen geldende gedragsnorm die daarin wordt gehanteerd en die ook voor Catent geldt is:

 • Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak worden nooit getolereerd;
 • Werknemers in de publieke sector moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen;
 • Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd;
 • De orde mag niet worden verstoord.

Als vervolg op deze code heeft Catent afspraken gericht op de omgang met elkaar vastgelegd in de “Gedragscode Catent”. De volledige tekst van de code kunt u lezen op de website van Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.

Klachtenregeling
Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan worden die vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Mocht het laatste naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. Dit is Mandy Mannes.  De contactpersoon kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.

Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl , onder het kopje Organisatie.

Klachtencommissie 
Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (Interne Klachten Commissie).
Deze bestaat uit:

Voorzitter : de heer mr. S.M.C. Verheyden
Lid : mevrouw. A. Zandbergen
Lid : de heer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl
In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl , onder het kopje Organisatie.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht ingediend bij de klachtencommissie al dan niet worden genomen.

Vertrouwenspersonen
Aan Catent is tevens een vertrouwenspersoon verbonden. Hij/zij heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is aan Catent de volgende vertrouwenspersoon verbonden: de heer J. (Jan) de Vries. Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).

Landelijke klachtencommissie
Behalve dat Catent een eigen klachtencommissie heeft (de IKC) is er vanuit Catent ook een aansluiting bij de landelijk opererende klachtencommissie: stichting GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Telefoon 070-3861697. E-mail: info@gcbo.nl

Schorsing en verwijdering
Schorsing en verwijdering van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Middels het managementstatuut (versie 0.8, pagina 4 onder 2) heeft het College van Bestuur de bevoegdheid tot schorsing overgedragen aan de directeur. De directeur stelt echter het College van Bestuur onmiddellijk schriftelijk in kennis van een schorsing van een leerling.

Bij verwijdering van een leerling is er vooraf overleg tussen de directeur en het College van het Bestuur, waarbij het College van Bestuur uiteindelijk het besluit neemt tot de verwijdering. Het protocol “Schorsing en Verwijdering Catent” is te vinden op de website van Catent www.catent.nl , onder het kopje Organisatie.


Bibliotheek
Om de week gaan de leerlingen van De Vonder met de unit naar de bibliotheek, of enkele leerlingen gaan namens de hele unit. Hier mogen zij een leesboek en een informatief boek uitzoeken, dat past bij hun leeftijd en mogelijkheden. Regelmatig krijgen zij tijd om de boeken op school te lezen.
Op De Vonder vinden we het heel belangrijk dat kinderen plezier hebben en houden in het lezen. Een abonnement bij de plaatselijke bibliotheek is voor kinderen vaak gratis. Wij hopen dan ook dat veel ouders het lezen thuis ook stimuleren en samen met hun kind de bibliotheek bezoeken.

Culturele activiteiten
Een aantal keren per jaar gaan de leerlingen van De Vonder aan het werk met activiteiten die de Culturele Commissie van Hardenberg organiseert. Dit kan zijn een schrijver in de klas of een dansdoos in de groep, maar dit kunnen ook bezoeken aan een voorstelling of een tentoonstelling zijn. Bezoekjes worden altijd bij ouders aangekondigd zodat u, als het nodig is, uw kind erop voor kunt bereiden. Soms doen we een beroep op u door te vragen of u kunt helpen bij het vervoer.

Fruit, gezond eten
Dit schooljaar doet De Vonder mee aan het gesubsidieerde project vanuit de Europese Unie: schoolfruit! Twee stuks fruit per leerling per week en één stuk fruit (vaak wat onbekender) om te proeven en te proberen. Wij willen als school niet bepalen wat uw kind eet, want dat hoort bij de opvoeding. Echter, gezond gedrag stimuleren we wel!
Al onze leerlingen eten op school. Natuurlijk hopen wij dat u onze gedachte over gezond eten ondersteunt en ons helpt door uw kind gezonde producten mee te geven. We hebben de afspraak dat er geen snoep en koolzuurhoudende drank meegegeven mag worden, verder laten we de keuze aan u. Tijdens het eten besteden wij op school ook aandacht aan gezond gedrag: goede mondsluiting, voldoende kauwen, maar ook aan netjes eten en hygiëne.

GGD Gezondheidszorg
Gezondheidsonderzoeken
Elk kind heeft het recht om gezond en veilig te kunnen opgroeien. De gemeente waarin u woont heeft onze afdeling Jeugdgezondheidszorg gevraagd kinderen en hun ouders hierbij te ondersteunen. Bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken te doen en adviezen en vaccinaties te geven. Maar u kunt ook tussendoor bij ons terecht. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten denken graag met u mee.
Veel ouders kennen ons al van het consultatiebureau. Als uw kind op school zit nodigen we u en uw kind een paar keer uit voor een gezondheidsonderzoek. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging via de mail.

Als uw kind 5 of 6 jaar oud is
Voor het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 5 of 6 jaar oud komen de doktersassistente en de jeugdarts op school. We nodigen u ook uit om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Het onderzoek bestaat uit twee delen:

 • Eerst doet onze doktersassistente* een ogen- en gehoortest en meet ze de lengte en het gewicht van uw kind;
 • Daarna doet de jeugdarts het gezondheidsonderzoek. Dat bestaat uit een gesprek met u en uw kind en een lichamelijk onderzoek.

Als uw kind 10 of 11 jaar oud is
Tijdens dit onderzoek meet onze doktersassistente* op school de lengte en het gewicht van uw kind en doet ze een ogen- en gehoortest. U vult als ouder van tevoren een online vragenlijst in en u kunt hier ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. We nemen hierover contact met u op.

Als uw kind 13 of 14 jaar oud is
Voor het gezondheidsonderzoek voor kinderen van 13 of 14 jaar oud komen de doktersassistente en de jeugdarts op school. We nodigen u ook uit om bij dit onderzoek aanwezig te zijn. Het onderzoek bestaat uit twee delen:

 • Eerst doet onze doktersassistente* een ogen- en gehoortest en meet ze de lengte en het gewicht van uw kind;
 • Daarna doet de jeugdarts het gezondheidsonderzoek. Dit bestaat uit een gesprek met u en uw kind en een lichamelijk onderzoek.

*De doktersassistente doet onderzoeken als meten en wegen en de ogen- en gehoortest in overleg met de ouder.

Online ouderportaal Mijn Kinddossier
De resultaten van de gezondheidsonderzoeken op school leest u terug in ons online ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. Hier vindt u ook meer informatie over de gezondheidsonderzoeken en eventuele adviezen van onze professionals. Inloggen kan via www.ggdijsselland.nl/mijnkinddossier.nl.

Tussendoor een vraag?
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan? Bel of mail ons. Of loop zonder afspraak binnen tijdens het inloopspreekuur! De tijden staan op onze website.

Contact afdeling Jeugdgezondheidszorg
Telefoon 088 443 07 02 (op werkdagen) | E-mail jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website www.ggdijsselland.nl

Gymles
Twee keer per week gymmen onze leerlingen in onze eigen gymles. De vakdocent verzorgt één les, de andere les wordt gegeven door de eigen meester of juf. Voor de gymles hebben kinderen nodig:

 • Gymschoenen zonder hak en met een schoon loopvlak (om beschadiging van de vloer te voorkomen);
 • Korte broek en shirt, hieraan worden geen bijzondere eisen gesteld; een gympakje is toegestaan;
 • Handdoek, indien nodig schone sokken en ondergoed;
 • Alles in een tas.

Wanneer leerlingen om medische redenen niet kunnen meedoen, verwachten we een briefje van de ouders.

Hulp
Veel activiteiten op school zouden zonder hulp van ouders nauwelijks of niet gerealiseerd kunnen worden. We doen dan ook regelmatig een beroep op ouders en gelukkig nooit tevergeefs.

Als u als ouder ondersteunende werkzaamheden verricht op school, gebeurt dit onder verantwoording van school. Als algemene regel geldt dat de lopende onderwijsactiviteiten niet belemmerd mogen worden en dient door de helpende ouders de privacy van de leerlingen in acht genomen te worden. Per activiteit wordt u vooraf geïnformeerd en/of geïnstrueerd en worden verdere specifieke afspraken gemaakt. Ondersteuning vindt plaats op vele gebieden, zoals:

 • Projecten, festiviteiten en vieringen;
 • Schoolreisje en schoolkamp;
 • Excursies.

Wanneer ouders leerlingen vervoeren met eigen auto’s gaan we er vanuit dat de ouder zich houdt aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het vervoer van kinderen. Dit betekent onder andere dat kinderen tot 1.35 m op een stoelverhoger meegaan in de auto en dat de bestuurder een inzittendenverzekering heeft.

Luizen
Hoofdluis is een vervelend probleem waar iedereen mee te maken kan krijgen.  Als wij luizen constateren in een klas, dan krijgen alle leerlingen van de betreffende klas een brief mee waarin staat hoe te handelen. De directeur belt de betreffende ouders met het verzoek het kind te behandelen. Een week later volgt er opnieuw controle.
Indien noodzakelijk kan De Vonder de jeugdverpleegkundige van de GGD inschakelen. In het uiterste geval kan de directeur de ouders adviseren hun kind kort thuis te houden tot het probleem is opgelost. De verantwoordelijkheid om kinderen luizenvrij te houden ligt in eerste instantie bij ouders.
Maatregelen die de school heeft genomen:

 • De school stelt alle ouders op de hoogte van het luizenprotocol;
 • Verkleedkleren, kussens e.d. worden regelmatig gewassen en niet gebruikt als er luizen zijn geconstateerd;
 • Taxichauffeurs worden ingelicht.

Medisch handelen
Informatie over het verstrekken van medicijnen/het verrichten van medische handelingen:
Binnen stichting Catent is samen met een jurist onderzocht hoe voorkomen kan worden dat leerkrachten kunnen belanden in juridische procedures rondom medisch handelen. De conclusie van dit onderzoek is dat leerkrachten geen medicijnen aan leerlingen dienen te verstrekken en geen medische handelingen dienen te verrichten, ze zijn immers niet medisch onderlegd en zouden in geval van verwijtbaar medisch handelen wel persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Dit is vastgelegd in een voor alle scholen binnen Catent geldend reglement.
De implementatie op De Vonder zal komend schooljaar zorgvuldig plaatsvinden, rekening houdend met de praktijksituatie. Indien nodig spreken we daar met u als ouders/verzorgers over.
Uiteraard moeten en blijven we wel eerste hulp verlenen, bijv. een pleister plakken of een verbandje aanleggen. Ook moeten en blijven we bij een ernstige acute situatie hulp verlenen c.q. de huisarts inschakelen of 112 bellen. Vanzelfsprekend zullen we u als ouders/verzorgers dan altijd direct op de hoogte brengen.

Onderwijsinspectie
Onze school heeft net als andere scholen in het primair onderwijs te maken met een onderwijsinspectie, regio Zwolle. De inspecteur van onderwijs ziet er namens de minister op toe dat de onderwijswetgeving op de juiste manier toegepast wordt en dat de school aan het toetsingskader voldoet. Hiervoor is er (schriftelijk) een jaarlijks onderzoek of een periodiek kwaliteitsonderzoek. Het laatste PKO is in juli 2016 gehouden. De inspecteur heeft een lovend en positief eindrapport geschreven. De leerlingenzorg, de planmatige manier van het volgen van de leerlingen en het positieve leerklimaat werden met name genoemd als grote pluspunten. Hier zijn we als school trots op!

Ouderbijdrage
Onze school vraagt ter financiering van haar activiteiten per schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren*: Sinterklaas-, kerst- en paasviering, sporttoernooien, excursies, schoolreisjes, schoolkamp en schoolfeest. De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op 60 euro per leerling per jaar. Voor het tweede en elk volgend kind 30 euro per jaar.
U ontvangt van De Vonder aan het begin van het jaar een betalingsverzoek, maar het staat u natuurlijk ook vrij om zelf het bedrag over te maken op onderstaand rekeningnummer.
Bankrekeningnummer: IBAN NL72RABO0147725976, t.n.v. Stichting Catent, betreffende vrijwillige ouderbijdrage + naam van uw kind.
*Deelname van uw kind aan bovenstaande activiteiten staat los van betaling van de vrijwillige ouderbijdrage

Parkeren
De parkeerplaats achter de school is ’s ochtends tussen 08.15 uur en 08.30 uur en ’s middags tussen 13.45 uur en 14.10 uur gereserveerd voor de busjes.
Het is dus niet toegestaan om daar te parkeren als u uw kind(eren) zelf haalt en brengt. In de Veenstraat is voldoende parkeergelegenheid, u loopt dan zo over de stoep naar de poort.

Lerarentekort
Het vinden van vervangend personeel bij ziekte van ons vaste onderwijzend personeel wordt steeds moeilijker. Wij proberen dan ook zoveel mogelijk intern op te vangen, om het voor de leerlingen zo rustig mogelijk te houden. Interne oplossingen zijn uitbreiding van de uren van parttimers, de inzet van de klassenassistent of samenvoeging van groepen. Soms springen de directeur of de intern begeleider bij.
Als wij geen vervanging kunnen vinden en er is geen verantwoorde opvang op school mogelijk, dan moeten wij ouders vertellen dat hun kind de volgende dag geen les heeft. Wanneer de ouders de eerste dag geen opvang kunnen realiseren, zorgt de school voor opvang. De tweede dag zal thuis voor opvang gezorgd moeten worden. Is de school genoodzaakt kinderen langer dan twee dagen naar huis te sturen, dan kiezen wij ervoor om groepen om de beurt een dag naar huis te sturen.

Materialen in bruikleen
Als school zorgen we ervoor dat uw kind de materialen kan gebruiken die hij/zij nodig heeft. Dingen van thuis meenemen is niet nodig en ook niet toegestaan. Mocht uw kind speciale materialen gebruiken die geadviseerd worden door bijvoorbeeld een fysiotherapeut dan zijn wij bereid daarin mee te denken.
De risico’s van het gebruik van eigen materialen zijn voor u als ouder.
De leerlingen ontvangen onze materialen in bruikleen. Dat houdt in dat bij verlies of stuk maken door hun toedoen, nieuwe materialen worden verstrekt tegen een kleine vergoeding.

Persoonlijke eigendommen
Sommige leerlingen nemen spullen mee naar school. Wij willen u erop wijzen dat uw kind deze spullen op eigen risico meeneemt. Wat betreft waardevolle spullen hebben wij liever niet dat de kinderen deze mee naar school nemen.
Kinderen die mobiele telefoons meenemen naar school, omdat zij zelfstandig fietsen, kunnen deze voor de les op aanwijzing van de leerkracht in een la of kast leggen. Na schooltijd kan het kind zijn telefoon weer meenemen. De school is niet verantwoordelijk voor deze eigendommen! Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat leerlingen tijdens schooltijd bellen met hun telefoon. Indien nodig, kunnen leerlingen bellen bij de administratie.

Portretrecht
Onze schoolgids, website, nieuwsbrieven, Facebook etc. zijn belangrijke informatiebronnen voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). Met foto’s e.d. laten we zien waar we als school mee bezig zijn. Voor het gebruik van foto’s en filmpjes waar leerlingen opstaan, vragen wij (vooraf) uw toestemming. U als ouder/verzorger mag altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met het beeldmateriaal omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto/filmpje te plaatsen. Gericht op het vragen van toestemming ontvangt u bij aanvang van het schooljaar een formulier.

Rapporten
In januari en juni krijgt uw kind een rapport mee. In dit rapport staat weergegeven welke resultaten uw kind de afgelopen periode heeft behaald. We maken het rapport voor uw kind, het moet een document zijn waar uw kind trots op is. Natuurlijk gaat het leren soms moeizaam en is er soms nauwelijks vooruitgang geboekt. We proberen dan toch de nadruk te leggen op hetgeen dat wel goed is gegaan of iets waar uw kind ontzettend zijn best op heeft gedaan.

Schoolfotograaf
Eén keer per jaar komt er een fotograaf op school. Hij/zij maakt individuele foto’s, gezinsfoto’s en een foto van de complete unit. U bent niet verplicht om de foto’s te kopen. U krijgt een mapje met foto’s thuis en u bepaalt zelf of u ze afneemt of niet.

Schoolreisje en kamp
De leerlingen van groep 1 t/m 6 gaan op schoolreisje. Er wordt meestal gezocht naar een leuke en overzichtelijke locatie in de buurt.
Leerlingen van groep 7 en 8 gaan op schoolkamp. Dit kamp duurt drie dagen en twee nachten en vindt plaats aan het einde van het schooljaar. In de meeste gevallen gaan wij op de fiets. Tijdens het schoolkamp bieden wij een programma met een combinatie van ontspanning en educatieve zaken. Dit schoolkamp maakt deel uit van het schoolprogramma.

Sponsoring
In het basisonderwijs neemt het aantal scholen dat sponsoring ontvangt toe. Ook bij ons op school is sponsoring een feit. Sponsoring moet op een zorgvuldige manier gebeuren. We willen niet dat de onderwijsinhoud door sponsoring wordt beïnvloed. Ook mag de continuïteit van het onderwijs niet in gevaar komen. Als er niet meer gesponsord wordt, moeten de lessen gewoon door kunnen gaan, van eenzelfde kwalitatief goed niveau. Aan de andere kant vinden we het goed dat bedrijven de ruimte krijgen om voor eigen rekening bij te dragen aan het onderwijs. Daarom heeft Stichting Catent beleid gericht op sponsoring vastgesteld, waarmee zij aansluit bij het Convenant “Scholen voor primair- en voortgezet onderwijs en sponsoring” (d.d. april 2015). Dit convenant bevat gedragsregels die besturen/scholen als richtlijnen dienen te gebruiken bij hun beleid. Het binnen Stichting Catent vastgestelde beleid en de doorvertaling daarvan naar onze school is bij de directeur op te vragen en in te zien.
Mocht u als ouder(s) klachten hebben over ongewenste reclame-uitingen die u (in schoolverband) tegenkomt, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van Catent, dan wel bij de Reclame Code Commissie.
De klachtenregeling/-procedure van Catent is te vinden op www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.

Telefoon
Wilt u telefonisch contact met een groepsleerkracht, dan kunt u bellen vóór 08.30 uur of direct ná 15.00 uur via het nummer: 0523-681892.
Leerlingen mogen geen telefoon gebruiken op school. Er zijn leerlingen in de bovenbouw die in verband met het vervoer wel een mobiele telefoon mee moeten nemen. Zij leveren ‘s morgens hun telefoon bij de leerkracht in en kunnen hem aan het einde van de dag weer ophalen.

Vakantie/vrij
De vakanties stellen wij jaarlijks vast (zie onze kalender op deze website). Uitgangspunt, maar niet leidend hierbij is de vakantieregeling zoals die door de gemeente Hardenberg wordt vastgesteld. De overige dagen worden na overleg met het team voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

Verjaardag
Jarige leerlingen mogen op De Vonder trakteren in de eigen unit en zij mogen naar de meesters en juffen in de koffiekamer tijdens de pauzes, van 10.30 uur tot 11.00 uur en van 12.30 uur tot 13.00 uur. Wij verzoeken ouders om gezonde traktaties mee te geven.
Ter verhoging van de feestvreugde krijgen onze leerlingen een mooie verjaardagskaart. Als kinderen elkaar uitnodigen voor een verjaardagspartijtje of om bij elkaar te spelen op woensdagmiddag, dan regelen de ouders zelf het vervoer.

Vervoer
Omdat de leerlingen van De Vonder afkomstig zijn uit de gehele regio, wordt gebruik gemaakt van de regeling “Leerlingenvervoer” van de gemeenten waar de leerlingen wonen. In principe zijn ouders en gemeente samen verantwoordelijk voor het vervoer.
Ouders kunnen de gemeente om aangepast vervoer of vergoeding van (een deel) van de kosten van het openbaar vervoer vragen. Dit kan als zij meer dan 4 kilometer van de school wonen. De gemeente zal eerst kijken of het van ouders redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij hun kind zelf naar school brengen met het openbaar vervoer. Pas als een begeleider meer dan drie uur reistijd/wachttijd per dag kwijt is om het kind te halen en te brengen, zal het kind in aanmerking komen voor aangepast vervoer.
De exacte criteria zijn door de gemeente omschreven in de verordening Leerlingenvervoer. Als ouders vinden dat hun kind niet in staat is om met het openbaar vervoer te reizen, zal er advies gevraagd worden bij de school. Ook de gemeente kan om dit advies bij de school vragen. Bij aanvragen van aangepast vervoer en/of vergoeding voor openbaar vervoer zijn wij altijd bereid ouders te ondersteunen. Ouders dienen zelf aangepast vervoer aan te vragen. Voor vragen of ondersteuning kunnen ze bij ons terecht. Als uw kind niet op school kan komen wegens ziekte of om een andere reden, wilt u dan altijd contact opnemen met het vervoersbedrijf? Bij herstel dient u dit ook weer zelf te melden bij het vervoersbedrijf!

Verwerking leerlingengegevens
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van leerlingen. We hebben leerlingengegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden leerlingengegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school.
De meeste leerlingengegevens komen van u als ouder/verzorger bij de inschrijving van uw zoon/dochter op onze school. Het betreft dan vooral NAW-gegevens en gegevens over u als ouder/verzorger. In verband met de identiteit van onze stichting/school vragen we u ook of we de geloofsovertuiging mogen registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden. Tot het geven van deze laatste informatie aan de school bent u niet verplicht.
Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijv. de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals bijvoorbeeld cijfers en vorderingen.
En soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD) geregistreerd. Dit gebeurt met name als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw zoon/dochter.
Algemene leerlingengegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. Beide systemen zijn beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.
Omdat onze school deel uitmaakt van stichting Catent worden (een beperkt aantal) leerlingengegevens met het College van Bestuur gedeeld. Het delen van gegevens richt zich op benodigde gemeenschappelijke administratie, de leerling-ondersteuningsstructuur op Catent-niveau, en/of plaatsingsbeleid.
De wijze waarop we met leerlingengegevens omgaan is uitvoerig beschreven in het “(privacy)reglement verwerking leerlingengegevens Stichting Catent”. Hierin staat ook wat de rechten en plichten zijn van u als ouder/verzorger ten aanzien van de op school geregistreerde en gebruikte gegevens. Het reglement is met instemming van de GMR door het College van Bestuur van Stichting Catent vastgesteld. Het reglement is in te zien op www.catent.nl onder “organisatie”.

Digitaal lesmateriaal
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Veelal op het niveau van Stichting Catent worden strikte afspraken gemaakt met uitgevers, distributeurs en leveranciers van leermiddelen over het gebruik van bepaalde leerlingengegevens. Op basis van een modelbewerkersovereenkomst behorend bij de sector primair onderwijs leggen we deze afspraken schriftelijk vast. Een voorbeeld van een dergelijke modelovereenkomst is te vinden op www.catent.nl (zie verwijzing eerder genoemd).

Verzekering
Het bestuur van Catent heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een beperkte uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt, (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als degenen die voor de school actief zijn dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dit verband op twee aspecten die vaak aanleiding zijn tot misverstand:

 • De school of het bestuur is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Echter, de school heeft pas een plicht tot schadevergoeding wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school of zij die voor de school optreden moeten dus tekort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid, bijvoorbeeld als tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril wordt gegooid. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt niet door de school vergoed;
 • De school is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar zelf (of de ouders) voor verantwoordelijk.

Het is dus van belang dat u als ouder(s)/verzorger(s) zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten!
Onder andere geven we leerlingen eenvoudig toegang tot digitaal leermateriaal via ‘Basispoort’. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlingengegevens nodig. Het gaat dan om gegevens als een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Er worden bij instanties als ‘Basispoort’ geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.
Leerlingeninformatie delen met andere organisaties, niet zijnde organisaties gericht op digitale leermaterialen, wordt alleen gedaan als u daar toestemming voor geeft, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.
U als ouder/verzorger heeft te allen tijde het recht om de door ons geregistreerde gegevens van en over uw zoon/dochter in te zien. Als gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek – de informatie verbeteren of aanvullen. Als gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de directeur. En we verwijzen nogmaals naar het “(privacy)reglement verwerking leerlinggegevens Stichting Catent” op www.catent.nl.

Ziek-/afmelden
Wanneer uw kind vanwege ziekte of andere dringende reden niet op tijd op school kan komen, is het voor de groepsleerkracht noodzakelijk dat op tijd te weten. We vragen u daarom om een kwartier voor schooltijd te bellen naar school: 0523-681892 of vooraf een briefje mee te geven. Wij als school zijn verplicht om de reden van het verzuim onmiddellijk te achterhalen in verband met de veiligheid van leerlingen; door een briefje of een telefoontje voorkomt u veel onnodig werk. Denkt u er zelf aan de chauffeurs op de hoogte te stellen, als uw kind niet mee rijdt en als uw kind weer beter is?