Ons onderwijs

Typisch basisschool De Vonder

Ons onderwijs

Op de Vonder streven we voor al onze leerlingen naar een passend onderwijsaanbod. Hier leest u hoe dat er in de praktijk uit ziet.

Op De Vonder, een school waar zoveel verschillende leerlingen samen komen, staat ontwikkeling centraal. Jaarlijks stellen wij met elkaar vast welke ontwikkelingskansen er zijn, waar we ons nog verder in willen specialiseren en welke aanvullende kennis we graag zouden willen leren. Aan de basis van al deze ontwikkelingen ligt ons schoolplan.

Schoolplan
Ons schoolplan, dat in 2015 is opgesteld, dient als richtinggevend document. Hierin staan namelijk onze doelen voor de lange termijn beschreven. Vanuit die langetermijndoelen stellen we jaarlijks vast wat er gedurende het schooljaar aan de orde moet komen. We zien het document als een kompas dat voor de lange termijn als het ware onze koers bepaalt.

Naast onderwijskundige plannen staat hierin ook beschreven hoe de zorg voor en begeleiding van leerlingen wordt vormgegeven. Speerpunten in het schoolplan 2015-2019 zijn:

 • Aandacht voor de autonomie van onze leerlingen;
 • Mogelijkheden voor digitaal leren onderzoeken en gebruiken;
 • Onderzoeken hoe we de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen goed in kaart kunnen brengen (volgsysteem);
 • Verder implementeren van de 1-zorgroute, een werkwijze die er voor zorgt dat we onze leerlingen goed in beeld hebben en hun ontwikkeling systematisch volgen.

De looptijd van het schoolplan bedraagt vier jaar. Via deze link kunt u het schoolplan inzien.

2018-2019
Gedurende dit schooljaar staan de volgende ontwikkelingen centraal:

Kindertalentenfluisteraar
Schoolbreed certificeren wij ons als kindertalentenfluisteraar-school. Onze positieve insteek als het gaat om het kijken naar onze leerlingen sluit fantastisch aan bij dit gedachtegoed. Wij denken dat talentgesprekken, waarbij we uitgaan van de verlangens van leerlingen om zo moeilijk gedrag anders te lezen, een mooie aanvulling vormen op wat we op dit moment al doen!

ICT
Passende hardware in de vorm van verschillende apparaten zijn inmiddels aangeschaft. Een werkgroep, bestaande uit leerkrachten met affiniteit voor ICT, heeft zich in 2017-2018 gebogen over een plan van aanpak voor ICT. Zij zullen zich in 2018-2019 voornamelijk gaan richten op het invoeren en implementeren van de apparaten. Zo moeten er afspraken gemaakt worden over wat onze leerlingen met de apparaten kunnen doen en welke software we gaan gebruiken. Leerkrachten zullen daarnaast geschoold worden ten aanzien van ICT-vaardigheden.

Vakgebieden
Het team van De Vonder oriënteert zich in 2018-2019 op een nieuwe taalmethode en een methode voor thematisch werken.

Eigenaarschap
De Vonder blijft zich oriënteren op het gepersonaliseerd leren en dan vooral gericht op autonomie. Hoe kunnen we onze leerlingen nog meer betrekken bij wat ze leren? Hoe kunnen we leerlingen nog beter zélf een doel laten verwoorden? En hoe kunnen zij voor een klein stukje eigenaar worden van hun leerproces? Dat is waar De Vonder in combinatie met het ontdekken van de 21e-eeuwse vaardigheden naar op zoek gaat.

Administratieve handelingen
De Vonder probeert een efficiëntieslag te maken ten aanzien van alle administratieve handelingen die op dit moment verricht moeten worden. Enerzijds werkt De Vonder daardoor gerichter en focussen we ons alleen op datgene wat écht belangrijk is. Anderzijds hopen we dat dit een positieve bijdrage levert aan de ervaren werkdruk bij leerkrachten. Er zal bijvoorbeeld kritisch gekeken worden naar het vastleggen van gegevens van leerlingen en naar het huidige leerlingenrapport.

Parnassys
In het schooljaar 2017-2018 is Parnassys ingevoerd, een nieuw administratie- en leerlingvolgsysteem. Voor 2018-2019 nemen wij ons voor om onze groepsplannen in Parnassys onder te brengen. Dit is een logisch vervolg op eerdere stappen die in het digitale systeem gezet zijn.

Professionele cultuur
Op De Vonder is veel expertise nodig. De Vonder voelt die verantwoordelijkheid en streeft altijd naar een professionele schoolcultuur met vakbekwame medewerkers, rekening houdend met onderlinge verschillen en gericht op een zo goed mogelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Het opleidingsniveau van onze medewerkers is hoog. Iedereen is actief als het gaat om bij- en nascholing en op schoolniveau worden er regelmatig nieuwe thema’s besproken en uitgediept.

Aan het eind van elk schooljaar evalueert het schoolteam het eigen functioneren met gebruikmaking van verschillende en wisselende evaluatielijsten. Aan de hand van deze evaluatie wordt het (scholings-)beleid voor het komende schooljaar bijgesteld.


Wij vinden de zorg voor het jonge kind erg belangrijk. In onze unit 1 zitten leerlingen die een grote verscheidenheid aan problematiek kennen. Het hoofddoel voor de kleuters van deze groep is ontwikkelen op sociaal en didactisch (lerend) gebied. In de onderbouw wordt de basis gelegd voor de schoolloopbaan van de leerlingen. Kerngebieden van het lesprogramma zijn:

 • Taal- en begripsvorming;
 • Motorische ontwikkeling;
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Beginnende geletterdheid;
 • Rekenkundige oriëntatie.

Als een kind van 4 jaar op school komt, moet het wennen. Het kind is nog erg op spelen gericht en nog heel weinig op het schoolse leren. Voor de kleuters staat daarom de overgang van spelen naar meer lerend bezig zijn centraal. Er is nog veel tijd gereserveerd voor het spelen in de speelhoeken en het spelen buiten. Er komen verschillende thema’s aan de orde zoals herfst, ziek zijn, Sinterklaas, lente etc. De inrichting van het lokaal wordt aangepast aan het thema, waardoor een rijke leeromgeving ontstaat. Langzaam wennen de kinderen aan het gebruik van ontwikkelingsmateriaal, het deelnemen aan een groepsgesprek en het luisteren naar opdrachten.

In de dagelijkse praktijk blijkt dat de ontwikkeling van kinderen niet gelijkmatig is, maar vaak sprongsgewijs verloopt. Na een volgend stapje in de ontwikkeling volgt soms een fase waarin het kind stil lijkt te staan om vervolgens ineens weer een sprong(etje) te maken. Aansluiten bij het kind is dus van groot belang, dat is wat we op De Vonder dagelijks proberen te doen. We streven hoge doelen na, zijn ambitieus als het gaat om de ontwikkeling van onze leerlingen, maar kijken wel realistisch naar de mogelijkheden van elk kind.

De spraaktaalontwikkeling (logopedie)
Veel leerlingen die in Unit 1 komen, hebben een, in meer of mindere mate, vertraagde spraak- en/of taalontwikkeling. De oorzaken hiervoor zijn heel verschillend en soms niet duidelijk aan te geven. Alle nieuwe leerlingen worden door de logopedist gescreend op het gebied van spraak en taal, maar ook op het gebied van mondgewoonten/mondmotoriek, de stem en de ademhaling. Hiernaast wordt er ook nog gelet op de gelaatgerichtheid, het gehoor, de mimiek en de houding.

Als logopedische hulp nodig is, stellen wij een hulpprogramma op. De betreffende leerlingen kunnen deze hulp zowel individueel als in kleine groepjes krijgen. Ook komt de logopedist in de unit en herhalen de unitmedewerkers de oefeningen.


Werken in units
Op De Vonder werken we in units. We kiezen er bewust voor om geen jaarklassenverdeling te maken. Op De Vonder mag je namelijk zijn wie je bent en leer je op je eigen niveau.

 • In unit 1 zitten leerlingen met een leeftijd die past bij groep 1, 2 of 3;
 • In unit 2 zitten leerlingen met een leeftijd die past bij groep 3, 4 of 5;
 • In unit 3 zitten leerlingen met een leeftijd die past bij groep 6, 7 of 8.

Onze leerlingen zijn gewend om te werken in groepen van verschillende samenstellingen. Gedurende de dag werken zij in verschillende instructiegroepen, passend bij hun eigen leerniveau. Op De Vonder wordt hier heel flexibel mee omgegaan. Alle lokalen hebben een kleur. Het kan zijn dat een leerling rekenen volgt in lokaal paars en vervolgens begrijpend lezen in lokaal oranje. Voor de kinderen verloopt dit voorspelbaar, zij reageren hier goed op omdat ze op deze manier leerstof aangeboden krijgen die bij hen past, echt onderwijs op maat!

In de unit komen leerlingen ’s morgens binnen, wordt gezamenlijk gegeten en volgen leerlingen het middagprogramma.

Unit 1
In deze groep zitten kinderen tussen de 4 en 8 jaar. Wij besteden veel tijd aan het aanvankelijk lezen, het aanvankelijk rekenen en taalontwikkeling en er is voor onze jongste leerlingen ook veel ruimte voor spel en creativiteit. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen, stimuleren wij de nieuwsgierigheid van onze kinderen en zorgen we ervoor dat leren betekenisvol wordt.

Wij zijn ervan overtuigd dat leerlingen vooral leren door te doen en te ervaren. Vandaar ook de aanwezigheid van het poppenhuis, de bouwhoek, de watertafel en het schildersbord.

Er is in unit 1 niet alleen veel aandacht voor bewegen, we leren kinderen met het oog op de overstap naar unit 2 ook hoe ze zich op een taak kunnen richten, hoe ze op hun beurt moeten wachten en hoe je een werkje aan tafel maakt. Er is daarnaast veel aandacht voor sociaal gedrag; hoe zorg ik goed voor mijzelf, de ander en mijn omgeving.

Unit 2
In unit 2 maakt het aanvankelijk leren plaats voor het inoefenen van basisvaardigheden. Leerlingen leren (passend bij hun mogelijkheden) lezen en schrijven. Ze leren basisvaardigheden voor rekenen, bijvoorbeeld optellen en aftrekken tot 10.

Op De Vonder passen we het tempo waarin geleerd wordt aan op de leerling. Voor veel leerlingen betekent dit dat de lesstof wat verder uitgesmeerd wordt en dat ze in een rustiger tempo leren. In unit 2 is ook veel aandacht voor sociaal gedrag. Leerlingen ontwikkelen hun eigen identiteit en krijgen een eigen mening. De eerste vriendschappen ontstaan en leerlingen worden zich wat meer bewust van hun omgeving. De methode voor sociaal emotionele ontwikkeling geeft handvatten om hier met kinderen over in gesprek te gaan en sociale situaties in te oefenen.

We gebruiken chromebooks en tablets voor remediëring, het inoefenen van vaardigheden.
Natuurlijk is er ook aandacht voor bewegen, want eigenlijk hebben alle leerlingen dat nodig. Even tafels joggen, sommen rennen of een bewegingsliedje tussendoor. Het zorgt er altijd voor dat we weer geconcentreerd aan het werk kunnen!

Unit 3
Onze bovenbouwunit borduurt voort op de basis die gelegd is in unit 2. Leerlingen gaan in gesprek met hun mentor over het vervolgonderwijs en we stemmen de leerroute van een leerling af op zijn mogelijkheden. Vakken als Engels en wereldoriëntatie verschijnen op het programma, want in deze unit stomen we onze leerlingen klaar voor het Voortgezet Onderwijs.

We werken aan de zelfstandigheid van onze leerlingen, nemen ze aan de hand als het gaat om plannen en organiseren en dagen ze uit om hun doelen op didactisch gebied te halen. Het gesprek hierover met het kind en met u als ouders is heel belangrijk.

Sociaal gedrag wordt in unit 3 goed gevolgd. Sommige leerlingen raken al in de pubertijd, andere leerlingen zijn juist nog erg teruggetrokken en hebben daarin wat ondersteuning nodig. Het werken met deze oudere leerlingen is ontzettend boeiend, juist omdat de verschillen zo groot zijn. Verschillen als het gaat om leerniveau, maar ook als het gaat om gedrag.

Chromebooks worden ingezet bij de wereldoriëntatie-vakken en voor het inoefenen van bepaalde didactische (lerende) vaardigheden. De chromebook vervangt bij ons op school de methode niet.

Vakgebieden

Lezen
Taalontwikkeling is van groot belang voor het leren. Voor de jongste leerlingen is vooral de ontwikkeling van de mondelinge taal (spreken en begrijpen) van groot belang. 80% van onze leerlingen gaat met een AVI E6-niveau van school af.

De Ralfi-, Bouw!- en Connect-methode worden ingezet voor leerlingen waarbij het leesproces moeizaam verloopt. Het inzetten van Sprint (ondersteunende software voor leerlingen met leesmoeilijkheden) behoort ook tot de mogelijkheden. In unit 1 wordt gewerkt met de map ‘fonemisch bewustzijn’ en activiteiten van de kleuteruniversiteit die horen bij het aanvankelijk leesproces.

Naast het technisch lezen besteden we in de hogere groepen ook veel aandacht aan het begrijpend lezen. Wij gebruiken de methodes Veilig Leren Lezen, Estafette en Nieuwsbegrip.

Taal
Onze taalmethode is speciaal ontwikkeld voor het speciale basisonderwijs. Woordenschatontwikkeling is een belangrijk speerpunt van deze methode. Daarnaast besteden we aandacht aan het mondelinge taalgebruik; luisteren naar wat anderen zeggen en daarop goed antwoorden. We leren kinderen hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. In de hogere groepen gebeurt dit ook schriftelijk. Spelling is een van de onderdelen van het taalonderwijs. Wij gebruiken de KWeC-methodiek ter ondersteuning. In Unit 3 krijgen de kinderen eenvoudig Engels. Logo 3000 is de methode die voor woordenschatonderwijs schoolbreed wordt ingezet.

Rekenen
Wij rekenen met de Reken Zeker-methode, aangevuld met enkele andere methoden (Speciaal Rekenen) voor verdieping, herhaling en extra oefenstof. In Unit 1 werken wij met ‘Als speciale kleuter tel je ook mee’ en ‘Gecijferd Bewustzijn’.

Schrijven
We willen de kinderen een leesbaar handschrift aanleren, waarbij wij meestal kiezen voor het blokschrift, omdat dit ondersteunend werkt voor het spellingsonderwijs. Voor sommige kinderen met een zwakke fijne motoriek is de computer een uitkomst. Wij maken gebruik van de methode Schrijven in de basisschool.

Sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwelijke vorming en burgerschap
Kinderen moeten leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen en tegelijk op een goede manier met andere kinderen en volwassenen om te gaan. We vinden dat we de kinderen hiermee moeten helpen door ze de noodzakelijke sociale vaardigheden te leren om sociaal competent te worden. Het gaat daarbij om weten en kennen, doen en kunnen, willen en durven.

Wij vinden dat dit geen vak moet zijn op het rooster, maar dat dit dagelijks, van uur tot uur, ons eerste aandachtspunt moet zijn, verweven in de dagelijkse omgang met de leerlingen. Daarnaast gebruiken wij hiervoor de Beter omgaan met jezelf en de ander-methode én de lessen levensbeschouwelijke vorming.

Aan de hand van de Kleur op school-methode besteden wij aandacht aan levensbeschouwelijke vorming.

Wereldoriëntatie-vakken en expressie-activiteiten
De wereldoriëntatie-vakken zijn aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde, verkeer, techniek, burgerschapsontwikkeling en bevordering gezond gedrag. We besteden op school ook aandacht aan tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen, muziek en dramatische expressie. Wij geven deze vakken niet afzonderlijk, maar tijdens thematisch werken op de middagen in de units.

Lichamelijke opvoeding
De jongste leerlingen hebben elke dag beweging (binnen of buiten) en zij gaan twee keer per week gymmen in de gymzaal. De overige leerlingen hebben ook twee keer per week gymnastiek in onze eigen gymzaal. In onze gymlessen is aandacht voor de motorische ontwikkeling van elk kind op zijn eigen niveau. Toestellessen worden afgewisseld met spellessen.

Wij maken gebruik van een vakdocent voor bewegingsonderwijs. De vakdocent verzorgt één keer per week de gymlessen. Juist omdat veel van onze leerlingen moeite hebben met de grove of fijne motoriek, is dit een fijne aanvulling op de lessen die ze krijgen van de normale leerkrachten. De vakdocent die de lessen verzorgt, heeft specifieke kennis over motorische problemen. Hierdoor worden gymlessen doeltreffend en passend.

Keuzemiddag
Voor veel van onze leerlingen (en meesters en juffen) het gezelligste leermoment van de week; keuzemiddag. Leerlingen schrijven zich in voor: koken, techniek, handwerken, creatieve lessen, klusjes in en om de school, gastlessen, etc. Keuzemiddag is bedoeld voor leerlingen vanaf groep 5 en vindt één keer in de week plaats.

Overige activiteiten
Op school wordt veel geleerd en dat doen onze kinderen gelukkig met heel veel plezier. Naast alle leer- en ontwikkelvakken vinden er op school ook veel andere leuke activiteiten plaats. We staan bijvoorbeeld stil bij de Kinderenboekweek, we vieren Sinterklaas en we houden een jaarlijks schoolfeest. In veel gevallen draagt een activiteit bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen, hierin maken wij gerichte keuzes. We zullen niet altijd aan alle initiatieven meedoen, maar kijken welke activiteiten goed bij onze leerlingen passen.

Mentor
Iedere leerling heeft een eigen mentor, een meester of juf van onze school. De mentor is een maatje voor de leerling. Hij/zij is het beste op de hoogte van de ontwikkeling, voert de leerling-leerkracht gesprekken en onderhoudt de contacten met ouders. Voor u als ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt.

Overstap naar het VO
Op de kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar geven de leerkrachten van Unit 3 voorlichting over de procedure van begeleiding van de schoolverlaters. De aanwezigheid van ouders op deze avond is dan ook erg gewenst!

De ouders en schoolverlaters krijgen voorlichting over de schoolkeuze en de mogelijke vormen van Voortgezet Onderwijs. Alle scholen voor Voortgezet Onderwijs houden ieder jaar een open dag. Ouders kunnen zich daar ook oriënteren. Alle leerlingen van twaalf jaar doen mee aan het eindonderzoek. Op grond van dit onderzoek en de overige resultaten wordt, rekening houdend met de toelatingseisen van het Voortgezet Onderwijs, een advies over de schoolkeuze gegeven.

Wij stellen een Onderwijskundig rapport op. Met instemming van de ouders gaat dit rapport via een Commissie van Adviseren en Toewijzen (CAT) uiteindelijk naar de school voor Voortgezet Onderwijs waar de leerling naartoe gaat. Voordat het zover is, heeft de leerkracht een gesprek met de ouders over het tot stand komen van ons advies en de schoolkeuze.

Uiteindelijk bepalen de ouders de school van hun keuze en melden hun kind aan bij het Voortgezet Onderwijs. De school voor Voorgezet Onderwijs zal ook altijd de mogelijkheid hebben om een leerling beargumenteerd wel of niet te plaatsen. Voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) heeft de leerling altijd een toelaatbaarheidsverklaring nodig afgegeven door de Commissie van arrangeren.

Als bekend is waar de schoolverlaters naartoe gaan, geven wij een mondelinge toelichting op het onderwijskundig rapport aan de betreffende school. Dit gaat via de zogenaamde “warme overdracht”. Ouders geven hun zienswijze en ondertekenen daarna het rapport. Op de school voor Voortgezet Onderwijs is een kennismakingsdag. Indien nodig is er overleg tussen het Voortgezet Onderwijs en onze school. Ook kan de school dan nog enkele toetsen (laten) afnemen. Scholen voor Voortgezet Onderwijs houden ons tenminste drie jaar lang op de hoogte van de resultaten van het kind.


Het pedagogisch klimaat op De Vonder kenmerkt zich vooral door relatie, structuur en rust. Dat laatste is wat veel ouders opvallend vinden als zij bij ons een rondleiding krijgen. Er wordt fijn gewerkt, de rust zorgt voor een ontspannen sfeer.

Wij gaan ervan uit dat in een gestructureerde situatie minder vervelende dingen gebeuren. Door preventief te werken, hoeven we minder vaak achteraf in te grijpen.
Bij het woord “relatie” denken wij aan een klimaat waar vriendelijk en positief contact overheerst, waardoor kinderen zich gemakkelijker laten leiden.

We werken vanuit de principes van basiscommunicatie. Dit betekent dat onze leerlingen weten wat we van hen verwachten (voorspelbaarheid) en op een eenduidige manier worden aangesproken.

Structuur
Wij brengen structuur aan in situaties en in de omgeving om de kans op succes voor het kind te vergroten. Binnen een gestructureerde omgeving kan een kind namelijk ervaren dat het al veel kan. Structuur zorgt in onze ogen voor veiligheid. Het is wat ons betreft iets heel anders dan het uitoefenen van macht en het geven van straf.

Voorbeelden die passen bij structuur:

 • Het werken in units. Per unit verzorgen wij met meerdere teamleden het onderwijs aan alle leerlingen. Slechts in enkele gevallen worden leerlingen één op één begeleid in een andere ruimte;
 • Wij streven naar een rustige sfeer. Op de gang loop je bijvoorbeeld rustig;
 • In de middagpauze eten wij gezamenlijk in de unit. Daarna kunnen de leerlingen nog een kwartier buiten spelen;
 • Twee unitmedewerkers hebben pleinwacht tijdens pauzes. Zij stimuleren leerlingen tot spelen. Zij grijpen tijdig in om conflicten te voorkomen;
 • Wij formuleren (plein) regels overwegend positief;
 • De eigen unitmedewerkers begeleiden de leerlingen altijd wanneer zij naar binnen en naar buiten gaan;
 • wij structureren de dag door dagritmekaarten, dagagenda’s en geschreven tekst in de verschillende units.

Aandachtspunt in het team blijft de autonomie van de kinderen op onze school. Structuur is belangrijk, maar kinderen moeten, naarmate zij ouder worden, ook de mogelijkheid krijgen om zelfstandig te worden.


Als school streven wij ernaar om de leerlingen op een voor hen zo hoog mogelijk didactisch (lerend) en sociaal-emotioneel niveau te brengen. Dit heeft te maken met de individuele mogelijkheden van de leerling.

Door de afstemming van ons onderwijs op de individuele leerling en door het stellen van andere einddoelen voor bepaalde leerlingen is onze uitstroom divers. Onze leerlingen gaan voor het vervolgonderwijs naar de Praktijkschool, het VMBO (vaak met leerwegondersteuning) of naar een van de scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Belangrijk is dat het kind die vorm van Voortgezet Onderwijs gaat volgen, waarin het met plezier onderwijs kan genieten op een niveau dat reëel haalbaar is. Wij zoeken samen met u naar de juiste plek!

De uitstroom (in percentages %) naar het voortgezet onderwijs ziet er als volgt uit:

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Totaal aantal leerlingen 13 % 15 % 11 % 11 % 5 %
ZML 7 %
Pro 54 % 53 % 27 % 72 % 40 %
BBL 38 % 40 % 45 % 28 % 60 %
KBL 9 %
TL 7 % 18 %
TL/HAVO 0 % 27 %
Waarvan VSO cl. 4 20 %
Waarvan

VSO cl.3

9 %
Waarvan LWOO 15 % 20 % 18 % 28 % 20 %

Uitleg afkortingen Pro: praktijkonderwijs, ZML: school voor zeer moeilijk lerende kinderen, BBL: Basis beroeps leerweg, KBL: Kader beroeps leerweg, TL: Theoretische leerweg, TL/HAVO: Theoretische leerweg/Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs, VSO: Voortgezet speciaal onderwijs.

Uit dit staatje valt af te lezen dat veel van onze leerlingen uitstromen op VMBO BBL-niveau. Dit is dan ook het basisaanbod van De Vonder, het aanbod waarop wij willen inzetten als basisarrangement. Ons onderwijs richt zich dan op een eindopbrengst van E6-M7. 80% van onze leerlingen stroomt uit op het niveau dat wij als toekomstperspectief aangeven, in 20% van de gevallen moeten wij dit naar boven of beneden bijstellen.


Beeldcoaching
Beelden zijn een sterk middel om te laten zien wat je bedoelt. Beeldcoaching is dan ook een integraal onderdeel van het werken van De Vonder en daar zijn we trots op!

Wij hebben vier geschoolde beeldcoaches. Zij gebruiken videobeelden bij het coachen van teamleden, bij het coachen van individuele kinderen, bij het invoeren van nieuwe werkwijzen, bij het borgen van kwaliteit. Waar het ook maar zinvol en effectief gebruikt kan worden, maken wij graag gebruik van de camera.

Wij hebben duidelijke afspraken over het waarborgen van privacy, die u kunt inzien op school.

Cyclus van handelingsgericht werken

Speciale zorg, daar hebben wij oog voor!

Het beleid van onze school is erop gericht voortdurend de eigen ontwikkeling te evalueren en waar nodig bij te stellen. Het evalueren doen wij op verschillende niveaus: leerling-, leerkracht-, groep- en schoolniveau. Hierin is De Vonder de afgelopen jaren sterk gegroeid.

Er wordt continu cyclisch gewerkt:

 1. Er worden gegevens verzameld (bijvoorbeeld toets- of observatiegegevens). Deze gegevens worden grondig geanalyseerd.
 2. Er worden heldere en passende doelen geformuleerd, die aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling (deze staat continu centraal).
 3. We stellen een plan op voor de nieuwe periode (dit doen we twee keer per jaar) waarin we verwoorden hoe we onze doelen willen bereiken.
 4. We voeren het plan uit, evalueren tussentijds en stellen het plan indien nodig bij.

Deze cyclische manier van werken zorgt ervoor dat we het ontwikkelingsniveau van onze leerlingen goed in kunnen schatten. Het aanbod dat ze krijgen, past bij de ontwikkeling die ze doormaken en helpt ze verder te groeien.

Leerlingen met specifieke behoeften worden binnen onze eigen school opgevangen door de unitmedewerkers in samenwerking met onze interne begeleider. Alle mogelijkheden die onze school heeft, wenden wij aan. Dat kunnen hulpvoorzieningen zijn binnen en buiten de eigen klas en deze kunnen worden uitgevoerd door de eigen leerkracht, de onderwijsassistent, door de intern begeleider, de logopedist of de orthopedagoog.

Daarnaast is het mogelijk een externe specialist in te schakelen, zoals de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de schoolarts en de ambulant begeleiders van de scholen voor speciaal onderwijs. Indien ouders zelf een externe specialist in willen zetten tijdens schooltijd, dan ligt hiervoor een protocol ter inzage op school.
Alle kinderen worden door onze logopedist gescreend op taal- en spraakontwikkeling. Zo nodig begeleidt de logopedist de leerling. Als zij een kind individueel in behandeling neemt, ontvangen de ouders daarvan bericht. De onderzoeken die verricht worden door de schoolorthopedagoog maken deel uit van het reguliere schoolprogramma. Vanzelfsprekend informeert zij of de leerkracht de ouders hierover.

Zorgteam
Aan De Vonder is een Zorgteam verbonden bestaande uit een orthopedagoog, een jeugdarts, een schoolmaatschappelijk werker, de intern begeleider, de logopedist en de directeur. Dit team begeleidt leerlingen en unitmedewerkers, doet eventueel nader onderzoek en heeft contact met de ouders.

Leden van het team zijn ook door ouders in te schakelen als zij vragen hebben met betrekking tot de ontwikkeling van hun kind. Voor de contactgegevens van één van de zorgteam-leden kunt u contact opnemen met De Vonder.

Leden
Mevr. Marin Belt, directeur van De Vonder
Mevr. Hanneke van der Wal, logopedist
Mevr. Jorien van den Berg, orthopedagoog
Mevr. Mandy Mannes, intern begeleider
Mevr. Corine Blom, ambulant begeleider cluster 4
Mevr. Marjon Vogelzang, ambulant begeleider cluster 3
Mevr. Marieke van Elburg, ambulant begeleider cluster 2
Mevr. Annelies de Graaff, maatschappelijk werker


In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur, is te vinden op onze website en op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).

In onze MR hebben twee ouders en twee teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 5 jaar. Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.

Leden van de MR zijn:

Personeelsgeleding:

 • Ad Hazen
 • Monique van der Boon

Oudergeleding

 • Wilco van Dijk
 • Arjen Vegt

De Oudercommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders van de school. De Oudercommissie stelt zich tot doel de relatie tussen school en ouders te bevorderen door middel van het organiseren van ouderavonden, contactbijeenkomsten en ondersteunende activiteiten.

De Oudercommissie:

 • Kweekt belangstelling voor de school;
 • Bevordert de bloei van de school;
 • Draagt in samenwerking met de leerkrachten zorg voor activiteiten als ouderavonden, festiviteiten, schoolreisjes, excursies, het schoolfeest, werkzaamheden in de school, hoofdluiscontrole, e.d.

De Oudercommissie vergadert ongeveer vijf tot zes keer per jaar. Bij deze vergadering is altijd een leerkracht aanwezig, namelijk Feikje Postma.

Voorzitter van de Oudercommissie is Linda van Dijk.
Sinds het schooljaar 2017-2018 werkt de Oudercommissie met een hulpgroep. Deze hulpgroep is een app-groep waarin allemaal ouders zitten die wel graag een keertje willen komen helpen, maar liever niet in de Oudercommissie willen.

Lijkt het u leuk om u bij de Oudercommissie of bij de hulpgroep aan te sluiten? Geef dit dan even door aan de groepsleerkracht, zodat zij de voorzitter van de Oudercommissie kan inlichten.