Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Ontdek hoe we ons op de Vonder focussen op de verschillen tussen leerlingen, door met plezier te werken vanuit de basisbehoeften zelfstandigheid, relatie en groei!

Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften bezoeken De Vonder omdat ze verschillen van hun leeftijdsgenoten. Wij beleven plezier aan die verschillen en zien het als onze grootste uitdaging om passende begeleiding en ondersteuning te bieden aan leerlingen die nét dat beetje extra aandacht nodig hebben, op wat voor manier dan ook.

Uw kind verschilt misschien van zijn klasgenootjes omdat het leren moeilijker gaat en uw kind meer tijd of begeleiding nodig heeft. Misschien vindt uw kind het moeilijk om gepast te reageren in sociale situaties. Of is uw kind snel overprikkeld en zit zijn lijf hem soms in de weg. Op De Vonder is iedereen anders, maar samen maken we onze school tot een veilige, vertrouwde, rustige plek waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Elk kind kent drie belangrijke basisbehoeften: relatie (ik hoor erbij), competentie (ik kan het) en autonomie (ik kan het zelf).

Relatie

Ik hoor erbij!

Competentie

Ik leer en groei!

Autonomie

Ik kan het zelf!

 

Ik voel me thuis

Ik ben uniek en dat is fijn

Ik help een ander

Samen staan we sterk

Iedereen is verantwoordelijk

Samen maken we een fijne sfeer

 

De juf of meester ziet mij

Ik heb een talent

Ik praat met meester en juf

Samen lukt het

Ik leer op mijn niveau

 

 

Ik ben zelfstandig

Ik krijg de ruimte

Ik durf initiatief te nemen

De juf of meester is altijd voorspelbaar

 

Deze drie basisbehoeften vormen het uitgangspunt van ons handelen. Instructie, interactie en klassenmanagement worden aangepast aan onze leerlingen en als team zoeken we continu naar de balans tussen uitdaging en veiligheid. De individuele hulpvraag van elke leerling vormt de kern van ons handelen.

Op onze school mag je fouten maken en samen lossen we onze problemen op. Op onze school maken we plezier, zorgen we voor elkaar en weten we dat we rekening met elkaar moeten houden.


Kernwaarden geven onze diepste wensen weer, onze drijfveren. Wij dragen daarom met veel passie de volgende uitgangspunten uit:

  • Respect voor elkaar en plezier in verschillen; niemand is gelijk en iedereen mag fouten maken, maar we gaan wel altijd op een respectvolle manier met elkaar om;
  • Samenwerken en samenleven in een gemeenschap (relatie); samen maken wij De Vonder. We leveren allemaal een positieve bijdrage aan het grote geheel, want dan heeft iedereen een fijne dag!
  • Ontwikkelen van talenten en mogelijkheden (competentie); denken in kansen en mogelijkheden! Ieder kind heeft het in zich om te stralen en te groeien, mits hij op de juiste manier aangesproken wordt. Bij ons ben je normaal waar het kan en bijzonder waar het moet of nodig is;
  • Omgaan met de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid (autonomie), binnen een veilige omgeving; iedereen draagt een steentje bij, we leven niet alleen voor onszelf maar zorgen ook voor elkaar. We zijn zuinig op elkaar en onze spullen en leren zoveel mogelijk op eigen benen te staan. Wij laten los waar het kan en houden vast waar het moet;
  • Wij zijn een lerende organisatie. Iedereen die betrokken is bij De Vonder leert! Het onderwijs van nu is continu in ontwikkeling. Als team stellen wij onszelf ten doel om bij te blijven, zodat we in de toekomst tegemoet kunnen blijven komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Op onze school vinden wij drie regels erg belangrijk, ze hangen zichtbaar in ons gebouw. Regelmatig staan we stil bij deze drie regels, omdat we er vanuit gaan dat iedereen een bijdrage wil leveren aan een fijne school. De regels zijn niet moeilijk en ze zorgen voor een basis van respect: voor onszelf, voor de ander en voor onze omgeving.

Samen zorgen we voor een opgeruimde school. Iedereen is anders, samen zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig voelt. Samen staan we sterk, we helpen elkaar waar dat nodig is.
Schoolregels

De identiteit van onze school krijgt vorm vanuit de verhouding school-samenleving en daarmee gepaard gaande ontwikkelingen én door pedagogische- en onderwijskundige keuzes die we als school/stichting maken. De identiteit strekt zich uit over drie met elkaar samenhangende domeinen: leren, leven en samenleven. De vormgeving van onze identiteit is een interactief/constructief proces, dat zich richt op communicatie tussen leerlingen, met een blik op tradities. Door kinderen te laten ervaren wat verhalen van anderen met hun doen. En hoe die verhalen hun eigen levensverhaal beïnvloeden.
Daarbij staat de wisselwerking tussen ‘wat vind ik zelf’ en ‘wat betekent hetgeen ik vind voor het perspectief van samenleven met anderen’ centraal.
Onze visie op identiteit wordt weergegeven met een boom als metafoor. De wortels geven onze oorsprong aan, de stam onze waarden en de takken ons handelen.

Oorsprong: De Vonder voelt!
Jij hoort erbij! Bij ons voel je je thuis, want wij geloven in jou. Jij bent uniek en dat maakt jou mooi en bijzonder.

Waarden: De Vonder daagt uit!
Jij mag je ontwikkelen! Wij hebben respect voor elkaar, helpen elkaar en zijn waar mogelijk zelfstandig. We laten je graag zien hoe mensen vieren en denken (geloofsovertuiging) en bespreken levensvragen die passen bij de ontwikkeling van jouw identiteit en die van anderen.

Handelen: De Vonder doet!
We praten open met elkaar, fouten mogen gemaakt worden. We helpen elkaar, De Vonder staat voor jou klaar en jij staat klaar voor anderen. We vieren wat er met jou gebeurt en met elkaar vieren we de belangrijke gebeurtenissen in het schooljaar. We geven jou een genuanceerd beeld van de wereld om je heen mee, leren je open en ontvankelijk te zijn en om je eigen keuzes te maken, rekening houdend met de ander.


Een goede, intensieve relatie met u als ouder is van groot belang. U kent uw kind tenslotte het allerbest!
Wij vinden het belangrijk om u te betrekken bij de ontwikkeling van uw kind. De mentor van uw kind vervult daarin een belangrijke rol. Hij/zij voert jaarlijks gesprekken met u en uw kind die gaan over de voortgang, over het welbevinden en over het stellen van doelen voor de komende periode. De mentor zal contact met u opnemen als er vragen of zorgen zijn en houdt de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten.
De intern begeleider Mandy Mannes ondersteunt onze leerkrachten op het moment dat er zorgen zijn. Zij schuift soms aan bij gesprekken, helpt bij het aanvragen van onderzoeken, zoekt contact met de juiste hulpverleners en overziet het grote geheel als het gaat om zorg.

En De Vonder biedt meer! De leden van het zorgteam staan ook klaar om u en ons te ondersteunen. Wilt u meer lezen over het zorgteam of weten wie er in het team zitten? Klik dan hier.
Wij verwachten dat u zelf ook graag een bijdrage wilt leveren en vragen daarom:

  • Een betrokken houding: liever een keer te vaak gebeld, dan niets gemeld. We gaan er vanuit dat we als school altijd beschikken over de juiste belangrijke gegevens, denk bijvoorbeeld aan telefoonnummers, adresgegevens en afspraken rondom medicijngebruik.
  • Passende verzorging: uw kind verschijnt uitgerust en op tijd op school met de juiste spullen en gezond eten en drinken. Natuurlijk vertrouwen we er tot slot op dat u verschijnt op gesprekken waar wij u voor uitnodigen.

Heeft u een leerling op De Vonder en bent u als ouders gescheiden? Dan is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van uw kind vanuit de school verlopen. De Vonder volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht richting u als gescheiden ouders.

De Vonder onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Wij richten ons primair op onze pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid richting de leerling.

Wanneer u en uw ex-partner gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben behouden), dan blijf u beiden in gelijke mate recht op informatie en consultatie door onze school houden. In geval van (mede) gezag bestaat onze informatieverstrekking ten minste uit : het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/ toets-resultaten van de leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling; uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het kader van diens schoolloopbaan; inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar.

De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over belangrijke feiten en omstandigheden.
Onze school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van belangrijke aangelegenheden met betrekking tot uw kind.

De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken.
De Vonder respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Wij hebben echter geen informatieplicht richting een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit. Partners worden uitgenodigd indien de ouder hiertoe schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Bij de inschrijving van een leerling moet u als ouders melding doen van de gezinsrelatie en van de gezagsrelatie met betrekking tot het kind. Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders bij ons bekend, net als de relevante passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en de beschikking van de (kinder)rechter. Bij wijzigingen dient u als ouders ons daarvan direct in kennis te stellen onder overlegging van de passages uit de gerechtelijke stukken.


De Vonder maakt onderdeel uit van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy- en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste persoonsgegevens krijgen we van u als ouder/verzorger/voogd bij de inschrijving van uw kind op onze school.

Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt alleen als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op www.catent.nl. Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een e-mail sturen naar privacy@catent.nl.