Onze organisatie

Goed om te weten!

Onze organisatie

Binnen ons onderwijs willen we ervoor zorgen dat alle leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Passend Onderwijs is de naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht gekregen: de verplichting om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt.

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Onze school behoort bij het Samenwerkingsverband Veld Vaart en Vecht, afdeling Slagharen, zie www.veldvaartenvecht.nl

Vanuit de verschillende regionale verbanden worden middelen aan Stichting Catent verstrekt om passend onderwijs in de scholen van Stichting Catent te realiseren.

Om die reden is binnen Stichting Catent de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling in onze scholen kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling. Bij sommige leerlingen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning. Stichting Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Catent die zeer specifieke expertise hebben opgebouwd, wordt altijd pas ingezet na overleg met u als ouder(s). De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover met u als ouder(s) in gesprek. Indien we binnen Catent niet de gewenste expertise hebben, gaan we kijken of collega bestuurders in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden.

Passend onderwijs is voor onze school niet nieuw:
De Vonder biedt al heel lang onderwijs op maat. Onze leerlingen krijgen op basis van hun ontwikkelperspectief een passend onderwijsaanbod. Er vindt intern veel afstemming plaats, hierbij betrekken we de ouders (en als de leerling oud genoeg is, ook de leerling zelf). Het leren zien wij als een continu proces van alertheid. Alertheid op de didactische en sociaal/emotionele groei, zodat er altijd preventief gehandeld kan worden en leerlingen continu op het juiste spoor zitten.


Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. We nemen dan, in overleg met u als ouders, het besluit om de kleuterperiode te verlengen of het kind de groep een jaar over te laten doen. We doen dit alleen als alle overwegingen duidelijk maken dat dit de beste keuze voor een leerling is.

Ondanks de differentiatie kan het zo zijn dat de aangeboden lesstof structureel als te gemakkelijk wordt ervaren. We kunnen dan overwegen of het in het belang van een leerling is om te versnellen (klas overslaan). De procedure van overleg en het bekijken van de mogelijkheden kent dezelfde duidelijke structuur als bij de beslissing tot een klas overdoen, waarin ouders, de groepsleerkracht en de intern begeleider betrokken zijn.

Bovenstaande beslissingen worden in het speciaal basisonderwijs nauwelijks genomen, omdat elk kind zich ontwikkelt, passend bij zijn eigen mogelijkheden. Voor sommige kinderen in groep 6 betekent dit dat ze rekenen op het niveau van groep 3, maar andersom kan een leerling van groep 4 ook aansluiten bij een spellingles op het niveau van groep 7. Differentiatie is bij ons aan de orde van de dag.


In Nederland kennen we verschillende soorten onderwijs. De Vonder behoort tot de groep scholen voor speciaal basisonderwijs en kan gezien worden als een verlengstuk van een reguliere basisschool.

Wij bieden onderwijs aan leerlingen die zich op het regulier basisonderwijs onvoldoende ontwikkelden, maar streven nog wel dezelfde doelen na. Dat is het grootste verschil met het Speciaal onderwijs.

Wij stomen uw kind klaar voor de overstap naar het voortgezet onderwijs (vaak is dit regulier voortgezet onderwijs) en werken toe naar dezelfde einddoelen als een normale basisschool.

Als onze zorg ook niet toereikend is, kan er gedacht worden aan een school voor speciaal onderwijs. Deze scholen zijn er voor leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn en voor leerlingen die psychische problemen of gedragsproblemen hebben. Zij zijn onderverdeeld in verschillende clusters. Scholen in cluster 1: voor blinde of slechtziende leerlingen. Scholen in cluster 2: voor dove leerlingen, slechthorende leerlingen, leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen. Scholen in cluster 3: voor leerlingen met lichamelijk en/of verstandelijke beperkingen, zeer moeilijk lerende leerlingen en langdurig zieke leerlingen met een lichamelijke handicap. Scholen in cluster 4: voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.


De Vonder biedt onderwijs en zorg aan leerlingen met ernstige taal- en spraakmoeilijkheden, aan leerlingen met een verstandelijke handicap en aan leerlingen met gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en psychiatrische problematiek.
Zwaarwegende factoren bij toelating zijn:

  • de mate van de beperking van de leerling;
  • de zwaarte van de problematiek;
  • de deskundigheid van de leerkrachten en het onderwijs ondersteunend personeel;
  • de grootte en samenstelling van de groepen.

In het kader van Passend Onderwijs heeft elke school van Catent, dus ook De Vonder, een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dat wil zeggen dat we in kaart hebben gebracht waar onze kwaliteiten liggen en waar we als school tegen grenzen aanlopen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ons ondersteuningsprofiel ligt ter inzage bij de directeur. Voor een samenvatting klikt u hier. ??


Voor al onze leerlingen stellen wij een ontwikkelingsperspectief op. In dit ontwikkelingsperspectief stellen wij ambitieuze doelen: voor de korte en (vanaf leerjaar 4) ook voor de lange termijn. De inspectie ziet er op toe dat onze doelen passend zijn en ook in voldoende mate behaald worden.

We beschrijven in het ontwikkelingsperspectief van elke leerling de stimulerende en belemmerende factoren, dus datgene waar de leerling goed in is (waar het in uitblinkt) en waar het moeite mee heeft (waar zorg ligt). Daarnaast staan alle onderwijsbehoeften beschreven. Het is dus een soort handleiding van de leerling die ons in staat stelt om ons onderwijs op de juiste manier aan het kind aan te passen. Dit ontwikkelingsperspectief wordt jaarlijks kritisch bekeken, aangepast waar dat nodig is en opnieuw (na overleg met ouders) vastgesteld. We stellen het programma voor de leerling zo op, dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs waarvan we verwachten dat de betreffende leerling na de basisschool zal instromen. Daarbij proberen we de minimum einddoelen zoveel mogelijk te behalen.


U bent altijd welkom voor een oriënterende rondleiding. We laten u graag de school en onze werkwijze zien, een kijkje in de praktijk geeft tenslotte het beste beeld!

Voor de aanmelding zijn een aantal dingen van belang. U dient in het bezit te zijn van een toelaatbaarheidsverklaring (afgegeven door het samenwerkingsverband waar de huidige school van uw kind bij hoort). Deze toelaatbaarheidsverklaring is als het ware een toegangsbewijs voor een school voor speciaal basisonderwijs.
Voordat wij vervolgens daadwerkelijk overgaan tot plaatsing, nemen de directeur en de intern begeleider eerst het dossier van uw kind door. We kijken of ons onderwijs aansluit bij de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter en maken met elkaar een inschatting van de zorg die nodig is.

Komt uit dit overleg naar voren dat het aanmelden van uw zoon/dochter een goede mogelijkheid is, dan ontvangt u een aanmeldformulier. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving kan plaatsvinden. Of de school aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan voldoen, speelt bij deze beslissing een rol.
Wanneer de school niet aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter kan voldoen, dan kijkt de directeur met u mee naar een school die een passend antwoord kan geven op datgene wat uw zoon/dochter nodig heeft.

Nadat uw kind op de school is ingeschreven, voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Er volgt een afspraak samen met uw kind waarbij we de school bekijken en de juf of meester ontmoeten. Een dag(deel) meedraaien behoort tot de mogelijkheden als u uw kind bij ons ingeschreven hebt.
Veel ouders maken zich zorgen over het vervoer. De gemeente waarin u woont zorgt hiervoor. Bij de gemeente kunt u het vervoer aanvragen, zodra er een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven is. Mocht u hier vragen over hebben, dan helpen wij u graag.


De CCAT heeft als taak: het arrangeren en toewijzen van ondersteuning op basis van onderwijs(zorg)behoeften van een leerling wanneer er sprake is van handelingsverlegenheid van de school. Voordat een leerling wordt besproken in de CCAT, vindt een gesprek plaats tussen de orthopedagoog van Catent (zijnde de trajectbegeleider vanuit de leerlingstructuur Catent) ouders, leerkracht(en) en intern begeleider. De in het gesprek besproken punten worden door de IB-er genotuleerd, en worden vervolgens met alle betrokkenen gedeeld.

Binnen de CCAT worden de onderwijs(zorg)behoeften van de leerling en de handelingsverlegenheid van onze school besproken, gewogen en afgezet tegen het schoolondersteuningsprofiel. De CCAT besluit vervolgens over het toekennen van begeleiding en ondersteuning aan de school, in de vorm van een “arrangement”.

Tevens beslist de CCAT over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) indien plaatsing op een school voor S(B)O het beste arrangement voor de leerling is.
En de CCAT ondersteunt ouders en de school in het proces naar plaatsing op scholen voor speciaal (basis)onderwijs.

In elke landelijk vastgestelde regio Passend Onderwijs is er (naast de CCAT) een “Commissie Toewijzing”, die zorgt voor het afgeven van de wettelijk vastgestelde toelaatbaarheidsverklaring voor het S(B)O.

Voor vragen over Passend Onderwijs kunt u terecht bij de directeur of intern begeleider van onze school. Meer informatie vindt u op de websites www.catent.nl onder het kopje Passend Onderwijs, en op www.passendonderwijs.nl


Tegen de beslissing van de CCAT over de toelaatbaarheid van een leerling tot het S(B)O kan door ‘belanghebbenden’ bezwaar worden aangetekend. Belanghebbenden zijn de school en/of de ouders, verzorgers of voogden van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. We verzoeken echter alle betrokkenen zich eerst tot de voorzitter van de CCAT te wenden indien een hiervoor genoemd bezwaar zich voordoet.